Statut arboreta


Statut arboreta SLŠ Hranice

Článek 1

Dle zřizovací listiny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 1. 1. 1991 podle §12 odst.3 písm. a zákona České národní rady č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství bylo zřízeno arboretum Střední lesnické školy v Hranicích jako její účelové zařízení. Jeho základní a prvořadá funkce je sloužit k výuce žáků Střední lesnické školy v Hranicích (dále jen SLŠ). Kromě toho má však arboretum i další druhořadé funkce: hygienickou, ekologickou, estetickou, dále dotváří tradiční ráz budovy SLŠ a je i významnou plochou zeleně v Hranicích. Avšak tyto druhotné funkce v žádném případě nemohou ovlivnit způsob hospodaření v arboretu, které musí byt předně podřízeno výchovně vzdělávacím cílům školy.

Článek 2

Arboretum bylo založeno v r. 1896. V současné době má výměru (vedenou u k.ú. 647683 Hranice na LV 3182 olomouckého kraje) 31 907 m2 a je umístěno na parcele č. 1886 (zeleň 2 403 m2), 1882/2 (zahrada 2 460 m2) a na půjčených parcelách města Hranice 160/3 (sportoviště a rekreační plocha 1 592 m2), 160/4 (vodní plocha 941 m2) a 160/9 (zeleň 879 m2). Celková výměra arboreta 3,19 ha je jako nemovitost zapsána na pracovišti k.ú. Hranice se stupněm ochrany jako památkové a chráněné území.

Článek 3

Arboretum školy je pro veřejnost přístupné dle návštěvního řádu. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat porosty a zařízení arboreta.

Sběr přírodnin pro potřeby výuky je povolen jen při zachování maximální citlivosti a šetrnosti vůči rostlinám i prostředí.

Článek 4

Způsob hospodaření na celé ploše arboreta je podřízen funkčním cílům (viz. Článek 1). Jednotlivé sektory arboreta mají stanoveny hlavní cíle, jsou obhospodařovány samostatně, ale tak, aby arboretum jako celek mohlo být využíváno pro studium co největšího počtu odborných disciplín (např. dendrologie, botanika, semenářství, školkařství, ornitologie, včelařství, pedologie, lesnická typologie, fenologie, meteorologie, nauka o lesním prostředí, geodézie, lesní těžba, dendrometrie, lesní pedagogika apod.). Arboretum může také sloužit učitelům a žákům jako venkovní učebna při konverzacích cizích jazyků, k eventuálním biologickým experimentům.

Povinností organizace je průběžně obnovovat stromy a keře a to jednak z důvodů výukových (změnit druhové zastoupení dřevin z hlediska praktických znalostí absolventa SLŠ, odstranit přestárlé dřeviny pro jejich zanedbatelnou didaktickou hodnotu), jednak z důvodů bezpečnostních (staré, houbami napadené nebo poškozené stromy jsou málo odolné vůči větru) a také z důvodů estetických.

Článek 5

Součástí arboreta jsou stálé plochy pro pěstování stanovištních rostlin, semenáčků, odrostků a poloodrostků. Dle potřeby budou v arboretu ještě budována další účelová zařízení (např. skleníky, pařeniště, závlahy, případně drobné zahradní a lesní stavby, umístěny tabule naučné stezky, zpevněna parkovací plocha pro vozidla zaměstnanců a hostů školy apod.).

Článek 6

Pro odborné řízení arboreta může jmenovat ředitel školy správce arboreta (gestora) a poradní sbor, který je tvořen z učitelů odborných předmětů a z provozních pracovníků ŠP Valšovice. Předsedou poradního sboru je vždy správce arboreta. Úkoly poradního sboru jsou především tyto:

  - soustavně zabezpečovat plnění funkcí arboreta (viz čl. 1)
  - posuzovat plnění funkčních cílů na jednotlivých plochách arboreta a navrhovat s tím spojené
     změny
  - navrhovat pěstební, těžební, ochranářské a jiné zásahy a opatření
  - navrhovat a posuzovat vhodnost zřizování nových objektů apod.

O realizaci návrhů poradního sboru rozhoduje ředitel školy, který může svá rozhodnutí konzultovat s pedagogickou radou nebo si vyžádat odborný posudek cizího znalce. Běžnou údržbu arboreta zajišťuje zahradník nebo ředitelem školy pověřený učitel společně se žáky prvních, popř. i vyšších ročníků, kteří zde především vykonávají učební praxe předepsané osnovami. Zahradník se při výkonu své práce řídí pokyny správce arboreta.

Článek 7

Součástí tohoto statutu je i grafický plán arboreta se zakreslením jednotlivých sektorů a zařízení.

Článek 8

Při hospodaření v arboretu musí být respektovány obecně platné předpisy.

Článek 9

Tento Statut arboreta Střední lesnické školy v Hranicích vstupuje v platnost dne 1. 8. 2021.

V Hranicích 1. 8. 2021
Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy